Φορολογική Υποστήριξη Πελατών


Αναλαμβάνουμε:

1) Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
2) Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων για εταιρείες αλλά και για φυσικά πρόσωπα.
3) Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ.
4) Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
5) Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
6) Διαρκή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών της επιχείρησης και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων μετά από λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών δεδομένων.
7) Άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τις αλλαγές στη φορολογία.
8) Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών και εκπροσώπηση της επιχείρησης όπου απαιτείται.
9) Αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών ώστε να παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης.

Φορολογική Υποστήριξη Πελατών

Συνεργάτες