Σύσταση Εταιρίας


1) Η συσσωρευμένη εμπειρία και το ευρύ δίκτυο διασυνδέσεων μας, βοηθά στην αποτελεσματικότερη και συντομότερη ίδρυση εταιρειών στην Ελλάδα και στην Κύπρο . Τα έμπειρα στελέχη μας σας συμβουλεύουν και σας καθοδηγούν, με γνώμονα πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων και με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη. 

2) Aναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής μετά από μελέτη και ανάλυση, για τη σωστή επιλογή της νομικής μορφής. 

3) Ατομικής Επιχείρησης.
4) Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.).
5) Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.).
6) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).
7) Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.).
8) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας(Ι.Κ.Ε.).
9) Αναλαμβάνουμε Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων.
10) Άμεση υποστήριξη για κάθε λογιστική, φορολογική και νομική ερώτηση σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας.

Ατομική Εταιρία

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Ατομική Εταιρία είναι:

Σύσταση Εταιριών

Συνεργάτες