Μείωση ενοικίου -40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.


Εκδόθηκε η απόφαση Α. 1164/2020 βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά εξαιτίας της εμφάνισης και διάδοσης του Covid-19 θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μειωμένο μισθωτήριο για τους επομένους δύο μήνες. Η ρύθμιση αφορά επαγγελματικές μισθώσεις. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το δικαίωμα στην μείωση του ενοικίου -40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο αναφέρονται αναλυτικά, παράκατω στο Παράρτημα, βάση ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας). 

Σας παραθέτουμε εδώ την επίσημη απόφαση που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Συνεργάτες