Φορολογική Υποστήριξη Πελατών


Αναλαμβάνουμε:

 

> Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός


> Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων για εταιρείες αλλά και για φυσικά πρόσωπα.


> Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ.


> Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.


> Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.


> Διαρκή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών της επιχείρησης και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων μετά από λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών δεδομένων.


> Άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τις αλλαγές στη φορολογία.


> Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών και εκπροσώπηση της επιχείρησης όπου απαιτείται.


> Αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών ώστε να παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης.

Φορολογική Υποστήριξη Πελατών