ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Βιβλίου τεχνικού ασφαλείας σε περιπτώσεις

Featured

 

 

ΘΕΜΑ: Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας

Στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84) και ειδικότερα στο άρθρο 14 προβλέπεται η τήρηση Ειδικού βιβλίου της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Στο βιβλίο αυτό, ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για θέματα

ΑΥΕ και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων (παράγραφος 1), καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, σε περίπτωση ατυχήματος (άρθρο 43 §2β). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Στο ίδιο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις

γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων (ν.3850/2010, άρθρο 17 §1).

Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε το 1985 όπου η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικού ασφάλειας δεν υπήρχε. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω αναφερθέντων και με το δεδομένο ότι η

αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου πρακτικά καθυστερεί, και με στόχο την απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και τη μείωση του πρόσθετου διοικητικού κόστους, η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική.

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που οι ίδιοι οι εργοδότες μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφάλειας εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα φαίνονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.