Μείωση ενοικίου -40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.


Εκδόθηκε η απόφαση Α. 1164/2020 βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά εξαιτίας της εμφάνισης και διάδοσης του Covid-19 θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μειωμένο μισθωτήριο για τους επομένους δύο μήνες. Η ρύθμιση αφορά επαγγελματικές μισθώσεις. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το δικαίωμα στην μείωση του ενοικίου -40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο αναφέρονται αναλυτικά, παράκατω στο Παράρτημα, βάση ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας). 

Σας παραθέτουμε εδώ την επίσημη απόφαση που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.