Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.


 

 

Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των

ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου

και Απριλίου 2020.

 

 

 
 
 
Σχετικά με τις υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26.03.2020 (Φ.Ε.Κ.
1044 Β’), Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25.05.2020 (Φ.Ε.Κ. 2076 Β’) και
Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/07.05.2020 (Φ.Ε.Κ. 1775 Β΄) Κ.Υ.Α., όπως
ισχύουν.

Με τα υπ'αριθμόν 68084/31-03-2020 και 99857/27-05-2020 Γενικά Έγγραφα του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιήθηκαν νέες διατάξεις και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων ή εργοδοτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας παράτασης.

  

"Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/25.09.2020
(Φ.Ε.Κ. 4253/τ.Β’/30.09.2020), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δόθηκε παράταση για την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, στα πλαίσια
των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από
11.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’55), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 23 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’75)."
 

Πρέπει να τονιστεί, ότι η νέα παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, αφορά μονάχα εργοδότες και επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίστηκαν από το τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο 2020 έως τις 30/04/2021, θα πραγματοποιηθεί μη υπολογίζοντας –κατά το διάστημα αυτό- τόκους και άλλες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Πηγή: e-ΕΦΚΑ 

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.