ΟΓΑ: Παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι


Αθήνα 12/01/2015
Αρ. πρωτ.: A02/1102/1
ΙΚΑ 1
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.

ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αρ. 44/5.9.1994 εγκύκλιος.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Ο.Γ.Α. ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθ. Φ10034/17181/435/11.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας / Γ.Γ.Κ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για το εν λόγω θέμα και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όσοι ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (Ν. 1745/1987) πριν την 1/1/1993 και στη συνέχεια ασφαλίσθηκαν και στον συσταθέντα με το νόμο 2458/1997 Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., μεταφέροντας τον χρόνο που είχαν στον προηγούμενο κλάδο (Πρόσθετης) στο νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, θεωρούνται «Παλαιοί» ασφαλισμένοι. Τούτο διότι, ο χρόνος καταβολής εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (Ν. 1745/1987) θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος από 1/1/1998 συστάθηκε στον Ο.Γ.Α. ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2458/1997 ).
Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 μόνο στο Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. θεωρούνται «Νέοι» ασφαλισμένοι.
Δηλαδή, η διάκριση ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. σε «Παλαιούς» ή «Νέους» εξαρτάται από το εάν τυχόν χρόνος ασφάλισής τους, πριν την 1/1/1993, στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. έχει χαρακτηρισθεί ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή όχι, με βάση σχετικό έγγραφο του Ο.Γ.Α..

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οδηγίες της υπ΄ αριθ. 44/1994 εγκυκλίου μας (Κεφάλαιο Γ΄, περ. β΄) τροποποιούνται ανάλογα.

Συνεργάτες