Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού (οδηγίες 2015 ΓΓΔΕ)


ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

οδηγός 2015 από ΓΓΔΕ (ανοίξτε το συνημμένο αρχείο)