Υποχρεωτική αναγραφή της ονομασίας του εμπορικού σήματος στα τιμολόγια που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης.


 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το νεό νομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης , τέθηκαν επι τάπιτος ζητήματα όπως: ρυθμίσεις θεμάτων βιομηχανιών, πρόστιμα για διακίνηση απομιμητικών προϊόντων, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικές επενδύσεις και των ευρύτερων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Ετσι λοιπόν, αποφασίστηκε πως κρίνεται απαραίτητη η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της επιχείρησης της προέλευσης, της επωνυμίας του είδους, εφόσον αυτή υπάρχει, καθώς και της  ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης.

Αναλυτικά παρουσιάζεται το άρθρο παρακάτω:

Άρθρο 16

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 - Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων

Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α' 173) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.».

 

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.